Konceptet Harmoniska hus

KONCEPTET

FORSKNING PÅVISAR EFFEKTERNA AV HARMONISKA HUS

ÖKAT KREATIVT TÄNKANDE


Ett tekniskt tjänsteföretag flyttade från en
konventionell kontorsbyggnad till en ny kontorsbyggnad utformad enligt detta koncept.

Företagets anställda testades för kreativitet
med Torrance Test of Creative Thinking (TTCT), före och efter flytten till den nya byggnaden.
•  Resultatet visade signifikant förbättring av
    originalitet och djup i kreativitet. 

•  Dessa resultat tyder på att organisationer      kan utveckla mer originella idéer för större framgång genom att flytta verksamheten till en byggnad med utformad enligt konceptet.

ÖKAD LIVSKVALITET MED HARMONISKA HUS

Under 2017 genomfördes en undersökning på livskvalitet till 160 personer från 14 länder som bor i hus enligt konceptet. Deltagarna i undersökningen ombads svara på frågor relaterade till fysisk hälsa, familjerelationer, personlig framgång och välbefinnande.


Undersökningen utfördes av "Center for Social-Emotional Health and Consciousness", MIU, USA.

Undersökningen är publiceriad i "International Journal of Architecture and Urban Development". LänkKONCEPTET

Konceptet i Harmoniska hus

Baseras på en tidlös kunskap från naturens mest grundläggande nivå för utformning av stadsplaner och byggnader, som naturligt skapar harmoni och välbefinnande. 


Kunskapen till konceptet kommer från Maharishi Vastu arkitektur. Vastu arkitektur är den äldsta och mest systematiska av världens arkitektoniska system. Vastu arkitektur kommer från Veda-kunskapens Sthapatya Vedatexter i Manasara och Maya mata och andra urtida sanskrit texter som beskriver kunskapen (Veda) att etablera former (Sthapatya).


Kunskapen omfattar alla skapade strukturer, naturliga och av människan skapat. Dess primära tillämpning avser arkitektur och samhällsutformning. Mycket av kunskapen om Vastu arkitektur - eller Vastu - hade varit fragmenterad eller förlorad fram till nutid.


Sthapatya Veda återställdes till dess rätta ursprung, av 

Maharishi Mahesh Yogi - grundare av Transcendental Meditation  - och de främsta experterna i Sthapatya Veda i Indien för att tillgängliggöra denna tidlösa kunskap.

KONCEPTET

Hur byggnader kan skapa välbefinnande

Kan en bostad skapa välbefinnande? Då menar vi inte enbart genom byggnadsmaterialen eller luftkvaliteten, utan genom byggnadens utformning?


Den tidlösa kunskapen om Maharishi Vastu är nyckeln till att utforma byggnader för maximal livskvalitet, genom att integrera naturlagar i utformningen av en byggnad. 


I Maharishi Vastu arkitektur, skapar naturens lag och arkitektur en genuin kompatibilitet mellan den byggda strukturen och naturen. Detta stärker vårt välbefinnande på alla plan.


Detta koncept kan användas i alla arkitektoniska stilar, från klassisk till funktionell. De viktigaste delarna baseras på solens och andra himlakroppars påverkan, byggnadens placering på Jorden i relation till Nord- och Sydpolen samt ekvatorn. Detta sammantaget allierar individuell intelligens med kosmos intelligens.


Konceptet införlivar även samtida teknologier som bidrar till hållbarhet: naturliga giftfria material, rikligt med frisk luft och naturligt dagsljus, energieffektiva och klimatsmarta system, reducering av elektromagnetisk strålning, samt återvinning.

KONCEPTET

Några centrala komponenter i konceptet:

  • Riktning, orientering
  • Val av tomtmark
  • Planutformning
  • Placering
  • Proportioner
  • Tidsaspekter
  • Naturliga, giftfria material och hållbara system


Riktning, orientering

En byggnads orientering har en stor inverkan på vår livskvalitet. 


När Solen stiger i öster är den mest närande och åstadkommer ett uppvaknande inflytande på Jorden. Därför ska byggnadens entré orienteras mot öster för att släppa in Solens uppvaknande kvaliteter i huset. Även entréer orienterade mot norr ger positiva kvaliteter.


Däremot ska entréer inte orienteras mot de övriga riktningarna såsom söder, väster, etc, vilket ger inflytande av negativa kvaliteter i huset. Byggnader med entré mot öster ger de största fördelarna för välbefinnande och framgång.


Orientering mot öster i resonans med Jorden

När Jorden snurrar från väst till öst på en nord-sydlig axel uppstår en symmetribrytnings inverkan på långa periodiska ytvågor, kvantifierade av klotytefunktioner. Denna vågliknande dynamik stödjer ett rutnät längs väderstreckens huvudriktningar – nord-sypol och ekvatorn. Detta rutnät har samma riktningar som Jordens longitud och latitud.


Alla byggnader ska lieras med detta rutnät för att harmoniera med Jorden. Rutnätet styr därigenom att byggnaden orienteras till detta rutnät och att entréer orienteras mot öster eller norr. Rutnätet dimensioneras efter byggprojektets och de ingående byggnadernas storlek.

 

Den mänskliga hjärnan är känslig för orientering och reagerar positivt när man är vänd mot öster. Då fungerar hjärnans fysiologi annorlunda än när man vetter mot norr, söder eller väster. Bor man i ett hus om avviker från rutnätets riktning skapar det obalanser som leder till obehag, disharmoni och i förlängningen olika problem i livet.

 

Tomter och byggnader orienteras parallellt med rutnätet, med huvudentréer i riktning mot öster eller norr. Varje tomt omgärdas av ett staket eller mur som markerar tomtens läge och definierar dess proportioner.

Jordens rotation från väst till öst runt nord-sypolsaxeln. Ger upphov till ett rutnät parallellt med nord-sydpol och ekvatorn.

KONCEPTET

Placering

När solen till synes korsar himlen från väst till öst genererar den olika egenskaper. Detta inflytande av solen på olika delar i ett bostadsområde eller byggnad, avgör lämplig plats för de olika zonerna i en stad, liksom rumsplaceringar och funktioner i en byggnad. Genom dessa mekanismer kommer naturens lag att stödja de olika aktiviteterna i varje byggnad och hela staden.

 

Proportioner

Mått och proportioner och matematisk rytm är välbekanta inslag av design i naturen. En unik egenskap hos denna arkitektur är att dimensioner och proportioner för alla konstruktioner beräknas enligt naturens tidlösa principer, i syfte att säkerställa samstämmighet mellan den kosmiska strukturen för naturens lag och byggda konstruktioner. Varje del är därmed sammankopplad till helheten på ett sätt som främjar hälsa, välstånd och välbefinnande för individen och samhället i stort.

KONCEPTET

Tidsaspekter

För ett lyckat projekt ska även projektets faser uppmärksammas tydligt och i rätt tid. Därför ska varje projekt planlägga följande moment för stadsplanen och byggnaderna:

  • Första spadtag innan markarbeten startas
  • Nedlägga grundsten i samband med grundläggning
  • Invigning i samband med tillträde

 

Naturliga material och hållbara system

I Harmoniska hus är det självklart att bygga med sunda material, som inte skadar hälsan och miljön.


Viktigt är också energieffektivt byggande, hållbara och ekonomiska system för energi, vattenförsörjning, ventilation och återvinning samt organisk odling.

KONCEPTET

Val av tomtmark

Att välja rätt tomtmark är viktigt för en livsbefrämjande bostad i samklang med naturens lag. Här finns konkreta riktlinjer för att välja rätt typ av mark såsom: sluttningar, närliggande vatten, berg, närliggande verksamheter, etc. Omgivningarna ska vara upplyftande, vackra och ha rikligt med grönområden. Verksamheter som skapar buller eller miljöpåverkan bör ligga på behörigt avstånd.

 

Planutformning

I stadsplanen där tomterna är utplacerade omgärdas de av vägar för gång- och fordonstrafik. Vägarna kommer då naturligt följa rutnätets väderstrecksriktningar och bidrar till god framkomlighet och naturlig ventilation. 


Stadsplanen ska innehålla generöst med grönytor. I stadsplanens center markeras ”stillhetens center”, vilket för en stadsplan kan vara en trivsam och vackert anlagd park. I en byggnad markeras ”stillhetens center” som t ex vackert mönster i golvet, blomsterarrangemang, eller likande. Stillhetens center återfinns i naturen. Galaxer har ett svart hål, solsystem har en stjärna, celler, molekyler och atomer har en kärna. 

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Läs mer
Acceptera